Regulamin

1. Założenia ogólne

Niniejszy regulamin obejmuje warunki i zasady świadczenia przez firmę GOLD TRANSPORT usług transportowych, przesiedleń, ładunków handlowych oraz usług expresu drogowego w obrocie międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej. Podpisanie listu przewozowego (dowodu nadania)-zwanego dalej listem przewozowym przez Nadawcę jest dowodem zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz cennika stają się wiążące dla obydwu Stron, chyba że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

2. Zakres działalności

  1. Zakres działalności GOLD TRANSPORT obejmuje teren całej Rzeczypospolitej Polskiej, jak również krajów Unii Europejskiej.
  2. GOLD TRANSPORT świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

3. Towary wyłączone z przewozu

1. Z przewozu są wyłączone towary:
a) których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
b) które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości, albo ze względu na urządzenia wykorzystywane przez GOLD TRANSPORT, nie nadają się do przewozu;
c) niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
2. Ponadto GOLD TRANSPORT nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
a) zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, wyroby akcyzowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
b) zawierających żywe rośliny i zwierzęta;
c) zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
d) mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
e) zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie; waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zobowiązuje się on zapłacić karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej GOLD TRANSPORT z tytułu wykonania usługi.
4. Zapłata kary, o której mowa powyżej, nie pozbawia GOLD TRANSPORT prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość należności kary na zasadach ogólnych.
5. GOLD TRANSPORT może odmówić wykonania usługi, z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:
a) czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
b) niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
c) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

4. Podstawowe warunki świadczenia usług

1. Przesyłka jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości po telefonicznym zgłoszeniu. Przesyłka może zostać nadana w którymkolwiek z Punktów Obsługi Klienta, w godzinach jego pracy.
2. GOLD TRANSPORT doręcza towary i paczki w przewidywanym terminie doręczenia lub gwarantowanym terminie doręczenia, określonym w aktualnym Cenniku, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia przesyłki, który może być krótszy niż terminy gwarantowane przez GOLD TRANSPORT, jeżeli GOLD TRANSPORT wyrazi na to zgodę potwierdzoną na liście przewozowym.
3. Z zasady doręczanie przesyłki do Odbiorcy odbywa się do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana Nadawcy. Koszty obustronnego przewozu ponosi Nadawca.
5. W przypadku nieopłacenia przesyłki przez Odbiorcę wszelkie obciążenia za wykonaną usługę spoczywają na Nadawcy.

5. Opłaty za usługi

1. Wysokość opłat za usługę określona jest w aktualnym Cenniku lub umowie zawartej pomiędzy GOLD TRANSPORT i Zleceniodawcą.
2. Opłaty gotówkowej można dokonywać przy odbiorze przesyłki w dniu jej doręczenia lub przelewem na konto firmy GOLD TRANSPORT.
3. Każdy z klientów otrzymuje Fakturę VAT zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polsce. Faktury są wysyłane na adres nadawcy w Polsce lub adres w Wielkiej Brytanii według wskazania.
4. Cennik GOLD TRANSPORT zawiera ceny brutto.
5. Płatności przelewowych można dokonywać na konto Firmy GOLD TRANSPORT
6. Płatności gotówkowych należy dokonywać do rąk kuriera doręczającego przesyłkę na podstawie wyceny z listu przewozowego.

6. Odpowiedzialność zleceniobiorcy

1.Firma GOLD TRANSPORT z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usługi ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Kodeksie Cywilnym oraz innych właściwych przepisów prawa.
2. Firma GOLD TRANSPORT ponosi odpowiedzialność za powierzoną przesyłkę do kwoty 1000 zł (jeden tysiąc złotych), o ile Zleceniodawca zadeklarował wyższą (lub niższą) kwotę wartości.

7. Reklamacje

1. Zarówno Nadawca, jak i Odbiorca mają prawo do złożenia reklamacji w sprawie nienależytego wykonania usługi przez firmę GOLD TRANSPORT
2. GOLD TRANSPORT ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji.
3. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: ….., jak i w formie pisemnej na adres polskiej siedziby firmy.

8. Postanowienia końcowe

1. W przypadku gdy Zleceniodawca jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, treść umowy kształtują postanowienia niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem ochrony konsumenckiej przewidzianych w przepisach szczególnych.
2. Strony będą dążyć do polubownego wyjaśnienia sporów – znajdując satysfakcjonujące rozwiązania dla obu stron.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji

Ciasteczko to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Zamknij